Wednesday, March 16, 2016

Paintings by Dr K Prabhakar Rao

BAIRIDEVARA DURGA FORT, KARNATAKA STATE
BASTION OF JOGIKAL FORT, KARNATAKA STATE
PALAYALLENA DURGA FORT. KARNATAKA STATE

No comments: