Thursday, March 17, 2016

Paintings by Dr K Prabhakar Rao

 BHAIRAVADURGA.. KARNATAKA STATE
NARAYANA DURGA KARNATAKA STATE
 BHASMANGI DURGA KARNATAKA STATE
IRKALGAD FORT. KARNATAKA STATE

1 comment:

amruth raj tm said...

Thank you sir for bhairavadurga painting.